loading...

вторник, 12 февруари 2013 г.

Да прочетем заедно фактурата за ток

За да направим по-разбираеми сметките на българските домакинства, взехме за илюстрация две реални фактури на битов клиент на ЧЕЗ Електро за месеците декември 2011 г. и декември 2012 г.
Той ползва електроенергия за отопление, топла вода и други битови нужди за жилище от 60 кв.м. в София
.От клиента към ЧЕЗ Електро

Ето как изглежда фактурата на нашия битов клиент за месец декември 2012 г.:

Фигура 1

Консумираната електрическа енергия за един месец - от 09.12.2012 до 09.01.2013 г. е 995 кВтч. От тази енергия 63% е дневна, а 37% е нощна.

Дължимата сума по фактура е 177,31 лв.
От тях стойността на нощната и дневната енергия (наречена във фактурата стойност за снабдяване с електрическа енергия) е в размер на 69,16 лв. и с тях домакинството заплаща, но само частично (виж по-долу) на централите за произведената електрическа енергия.

Разходите за транспортиране и трансформация от високо, на средно и на ниско напрежение на произведената енергия и за диспечиране на електроенергийната система (във фактурата - Достъп до преносната мрежа, Достъп до разпределителната мрежа, Пренос през разпределителната мрежа, Пренос през преносната мрежа ВН) са общо 60,39 лв.
С тях мрежовите компании поддържат и развиват мрежата и купуват енергия от производителите, за да покриват технологичните си разходи, и оперативно управляват системата при процесите на транспортиране и трансформация.

Трета част във фактурата са добавките към цената за пренос през електропреносната мрежа високо напрежение, а именно за зелена енергия, за високоефективно комбинирано производство и за невъзстановяеми разходи, които се плащат от всички клиенти и от търговците на електрическа енергия.

Трите добавки отново са предназначени за производителите на електрическа енергия.

Добавката за зелена енергия насърчава производителите на възобновяема енергия.

Добавката за високоефективно комбинирано производство възнаграждава топлофикациите и заводските централи, които я произвеждат, а добавката за невъзстановяеми разходи покрива загуби на НЕК ЕАД от покупки на електрическа енергия по сключени дългосрочни договори (ТЕЦ Гълъбово АЕС, Марица изток 3 Контур Глобал), която е по-скъпа от средната производствена цена. 

Общата стойност на мрежовите услуги и на добавките (наречена във фактурата стойност за разпределение на електрическа енергия) е 78,60 лв.

И така, разходите на нашия клиент за нощна и дневна енергия плюс мрежовите разходи плюс добавките стават общо 147,76 лв.

ДДС, представляващ 20% върху тази сума е 29,55 лв. и така стигаме до дължимата сума по фактура.

Да видим какво се случва с тези 177,31 лв., след като клиентът си плати сметката на ЧЕЗ Електро.

От ЧЕЗ Електро към кого?


С платените от нашия потребител 177,31 лв. ЧЕЗ Електро трябва да плати на следните енергийни компании за произведената и транспортирана електрическа енергия:
  • На НЕК-Обществен доставчик, който му продава електрическа енергия;
  • На НЕК-Преносно предприятие, което пренася закупената от НЕК електрическа енергия по електропреносната мрежа високо напрежение;
  • На ЕСО за осигурения достъп до електропреносната мрежа високо напрежение;
  • На ЧЕЗ Разпределение за транспортирането на енергията през разпределителната мрежа средно и ниско напрежение и достъпа до нея;
  • На НЕК-Преносно предприятие - трите вида добавки;
  • На държавния бюджет - ДДС.
Фигура 2

Както се вижда от Фигура 2, ЧЕЗ Електро връща назад по веригата на енергията всички получени пари за пренос, разпределение и ДДС.

Изключение прави плащането за доставената от НЕК-Обществен доставчик електроенергия.

ЧЕЗ Електро заплаща тази енергия на НЕК-Обществен доставчик по определена от ДКЕВР средна цена, равна на 0,07918 лв./кВтч (в това число 0,07786 - цена на електропроизводствения микс и 0,00132 - надбавка за НЕК-Обществен доставчик).

Заради това ЧЕЗ Електро трябва да заплати на НЕК-Обществен доставчик сумата от 78,78 лв. при получени от клиента 69,16 лв.

Става ясно, че ЧЕЗ Електро, след като на свой ред разплати задълженията си към своите контрагенти и държавния бюджет, реализира 9,62 лева загуба от доставката на електроенергия на този битов потребител.

Рекапитулация на ЧЕЗ Разпределение

Видяхме от фигура 2, че ЧЕЗ Разпределение (другото дъщерно дружество на ЧЕЗ) получава от тази фактура 40,20 за услугата пренос през разпределителната мрежа и 4,94 лв. за достъп до нея.

От този приход ЧЕЗ Разпределение трябва да си купи от НЕК-Обществен доставчик електроенергия за технологичните разходи. Размерът на технологичните разходи при трансформация и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение се одобрява от ДКЕВР.

В случая с нашата фактура ЧЕЗ Разпределение е трябвало да закупи от НЕК-Обществен доставчик електроенергия за технологични разходи на стойност 19,10 лв.

И така, от получените по фактура 45,14 лв., при ЧЕЗ Разпределение остават 26,04 лв. за поддържане, модернизиране и развитие на мрежовата инфраструктура.


Общо за ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро плюс ЧЕЗ Разпределение) резултатът е 16,42 лв. (26,04 лв. - 9,62 лв.) което е 9,3% от сметката на нашия "извадков" клиент.

С колко се е увеличила сметката спрямо декември 2011 г.?


Фигура 3

Ако сравним фактурите на нашия клиент за този и миналия декември, ще видим, че при почти еднакъв период на отчитане, клиентът има с 65 кВтч по-високо потребление през декември 2012.

Ако сравним двете фактури с приравнено потребление, става ясно, че сметката му се е увеличила с 13,6% спрямо миналия декември.

Дотук разбрахме, че ЧЕЗ Електро губи от продажбите на електрическа енергия на този клиент 9,62 лева. 


emi-bg.com

Няма коментари :

Публикуване на коментар