loading...

сряда, 24 януари 2018 г.

Геострой изпълнява договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 01 септември 2017 г. Геострой АД стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-1.008-2017-C01 - “Модернизация на условията и организацията на работа в "Геострой"АД”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Р. България.

Общият размер на финансирането е 309 350.51 лв., от които 210 358.34 лв. средства от ЕСФ, 37 122.06 лв. средства от национално финансиране и 61 870.11 лв. съфинансиране от страна на кандидата.
Общата и специфични цели на проектното предложение са насочени към повишаване безопасността, условията на работа, мотивацията и ефективността на служителите в „Геострой” АД, чрез осъществяване на набор от специфични дейности. Заложената от проекта обща цел, съответства на всички инициативи на ЕС и ОП„РЧР“, насочени към популяризирането на нов тип управленски подход и отделяне на специално внимание към заетите лица в предприятието.

Резултати:
- подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на служителите в предприятието, минимизиране на възможните рискове и вредни фактори на средата, пред заетите лица от специфичните процеси, повишаване на мотивацията, улесняване изпълнението на процесите и намаляване на трудностите при работа на различните възрастови групи;
- подобряване на психологическият климат и мотивацията за работа.

- модернизация на организацията на работната;

- осигуряване на мерки, насочени към подобряване на физическия и психически комфорт на хора с увреждания, заети в предприятието.

Няма коментари :

Публикуване на коментар