loading...

събота, 7 януари 2017 г.

Това е договорът за заем от 8 милиарда евро


Това е договорът за заем от 8 милиарда евро. Става дума за това, че България се отказва от имунитет, (суверенитет) или иначе казано гарант по договора е цялото имущество на държавата. Изключение са посолствата, които не са българска територия, собствеността на финансовото министерство и имуществото на министерството на отбраната.
Чл. 103. (Доп. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9.

Чл. 107.  Който създаде затруднения разстройва или подравя промишлеността, транспорта, селското стопанство, паричната и кредитната система, други стопански отрасли или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, или като не изпълнява възложените му важни стопански задачи, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода от пет до петнадесет години. 

РАДИО42


Няма коментари :

Публикуване на коментар