loading...

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Как се праща жалба до съда в Страсбург

Европейският съд по правата на човека е международен съд, който се намира в Страсбург, Франция. Той се състои от определен брой съдии, равен на броя на страните членки на Съвета на Европа, ратифицирали Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, към момента 47.

Съдът прилага Европейската конвенция за правата на човека. Неговата задача е да гарантира, че правата и гаранциите, предвидени от Конвенцията, се спазват от държавите. За да направи това, до съда трябва да бъде отправена жалба, наречена “Предложение” и подписана от пострадалото лице. Когато се установи нарушение от страна членка, съдът се произнася с решение, което е задължително за изпълнение от страната, допуснала нарушението на някои от правата на човека, визирани в Конвенцията.

Конвенцията налага следните забрани:
- на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание;
- на произволното и незаконно задържане;
- на дискриминацията при упражняването на правата и свободите, признати от Конвенцията;
- на експулсиране или връщане на държавата на своите граждани;
- на смъртното наказание;
- на колективното експулсиране на чужденци.
Жалбата до съда в Страсбург може да се подаде в срок от 6 месеца от датата на решението на висшата съдебна инстанция в страната. След изтичането на този срок съдът не може да я приеме за разглеждане. Тя може да се подаде, ако нарушението е било извършено от орган на държавата, например от съда или от публичната администрация.
Съдът не може да разглежда жалби срещу частни лица или институции, като например корпорации.

Жалбата трябва да се отнася до нарушение на някои от правата, предвидени от Европейската конвенция за правата на човека. Тя покрива широк кръг от предполагаеми нарушения, в това число: изтезания и малтретиране на задържаните, за незаконосъобразност на задържане под стража, за недостатъци в провеждането на съдебните дела в гражданското и наказателното право, дискриминация в упражняване на права, залегнали в Конвенцията, правата на родителите, зачитане на личния живот, семеен живот, дом и кореспонденция, ограничения върху изразяването на становище или съобщение или получаване на информация, свобода на събранията и демонстрациите, екстрадиция и депортиране, конфискация на имущество и експроприация.

В писмото до съда се посочва ясно предметът на жалбата. В този случай ще се получи формуляр за искане, който трябва да се върне до съда, попълнен със съответните данни.
Текстът може да е не само на един от официалните езици на съда (английски и френски), но и на един от официалните езици на държавите, които са ратифицирали Конвенцията, включително на български.

Прегледът на жалбата е безплатен

Жалбата задължително трябва да носи подписа на лицето или на неговия представител (адвокат). При желание за анонимност съдът се информира незабавно, като се посочат причините за това. На този етап представителството чрез адвокат не е задължително . Ако е ангажиран адвокат, се прилага и неговото пълномощно.
Съдът уведомява писмено за всяко свое решение. Прегледът на жалбата е безплатен. Веднага след като тя бъде съобщена на правителството е важно да се включи адвокат. Лицето поема своите собствени разходи (адвокатски хонорари и разходи за експертизи и кореспонденция). След подаване на жалбата може да се кандидатства за правна помощ, която се дава на по-късен етап в делото.

Най-напред съдът определя дали жалбата е допустима, което означава, че делото трябва да отговаря на определени условия, посочени в Конвенцията. Ако искането или някое от основанията е прието за допустимо, съдът насърчава страните по делото (лицето и държавата) за постигане на приятелско уреждане на спора. Ако не се постигне споразумение, съдът ще преразгледа качествата на искането, т. е. дали той счита, че е имало или не е имало нарушение на Конвенцията.

Ако съдът установи нарушение на Конвенцията, той може да даде “удовлетворение”, което се състои от финансова компенсация за някои загуби. Съдът може също така да изиска от държавата да възстанови разходите, направени за спазване на правата на лицето. Ако съдът установи, че няма нарушение, жалбоподателят няма да плати никакви допълнителни разходи (включително разходи, направени от страната членка). Жалбата трябва да се изпрати по пощата или по факс на адрес:
Европейски съд
по правата на човека
Съвет на Европа
67075 Strasbourg Cedex
Франция
Факс: +33 (0)3 88 41 27 30

Изисквания за подаване

Жалбата до съда в Страсбург може да се подаде при следните условия:
* Жалбоподателят да е физическо лице или юридическо лице (фирма, асоциация и др.)
- Лицето, което я подава, трябва да е пряко и лично жертва на нарушение и да е осъдено с решение на съда.

- До този момент вече трябва да са използвани в държавата всички възможни законови средства за защита, включително пред Върховен съд.
Друго изискване за търсене на съдействие от съда в Страсбург е лицето да смята, че е жертва на нарушение на правата и гаранциите, предоставени от Конвенцията за защита правата на човека или нейните протоколи. Те включват: правото на живот, на справедлив съдебен процес по граждански и наказателни дела, на зачитане на личния и семейния живот, правото на ефективна защита, на зачитане на собствеността, правото на глас и на готовност за изборите. Както и зачитане на свободата на словото, на мисълта, съвестта и религията.

trud.bg
Йорданка ТОДОРОВА, адвокат

Няма коментари :

Публикуване на коментар